Regulamin

Regulamin  Ośrodka ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju

Ważny od dnia: 15.08.2023 r. – dotyczy zajęć indywidualnych i grupowych

 1.  Sesja – to jedno spotkanie terapeutyczne z dzieckiem trwające 30 min, 50 min lub inny wymiar czasu ustalony z Terapeutami prowadzącymi. Ośrodek jest czynny przez cały rok z wyjątkiem okresów urlopowych, ustalonych odrębnie oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Przewidujemy nieobecność dziecka przez okres 1 (jednego) tygodnia podczas ferii zimowych oraz 2-4 tygodni podczas wakacji letnich.
 2. Terapia składa się z szeregu ustalonych w grafiku zajęć oraz prowadzona jest z każdym dzieckiem indywidualnie (z wyjątkiem zajęć grupowych). Grafik ustala się na miesiąc z góry, minimum 4 spotkania w miesiącu (u jednego specjalisty, zgodnie z kalendarzem, czasami jest to 5 spotkań) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych. Systematyczność terapii jest jednym z warunków jej efektywności.
 3. Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla dziecka rodzic/opiekun ustala z terapeutą. W tym celu zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej dziecka, opinii, duagnoz oraz do nie zatajania przed terapeutą jakichkolwiek informacji mogących mieć wpływ na decyzję, co do możliwości przeprowadzenia z dzieckiem zajęć, w tym prowadzonych terapii w innych ośrodkach.
 4. Przed/po sesji terapeutycznej za dzieci odpowiadają rodzice.
 5. Spóźnienie się dziecka  na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie. Zostają skrócone o czas wynikający ze spóźnienia.
 6. Przed każdą sesją z terapii SI dziecko zmienia ubiór lub przychodzi  w stroju sportowym pozwalającym na swobodny ruch w czasie terapii. Dzieci przynoszą obuwie na zmianę na wszystkie zajęcia. Do sal wszyscy wchodzimy w zmienionym obuwiu lub w ochraniaczach.
 7. Rodzic/opiekun zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko punktualnie. W przypadku spóźnienia się rodzica terapeuta nie może rozpocząć w terminie kolejnych zajęć. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie punktualności odbioru Państwa dzieci po zakończonych zajęciach.
 8. Każda sesja terapeutyczna ma ustalony dzień i godzinę zarezerwowaną dla danego dziecka.
 9. Na pierwszym spotkaniu rodzice rezerwują godziny sesji dla swojego dziecka u terapeuty prowadzącego terapię. Termin, do momentu zmiany potwierdzonej przez terapeutę jest terminem stałym, zarezerwowanym wyłącznie dla Państwa dziecka.
 10. Konsultacje z rodzicami/opiekunami stanowią odrębne spotkanie z terapeutą (bez uczestnictwa dziecka) i służy szczegółowemu omówieniu postępów terapii i zaleceń co do postępowania w domu.
 11. Należy liczyć się z tym, że podczas zajęć terapeutycznych ubrania dzieci mogą ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu poprzez mechaniczne zużycie, czy zabawę farbkami, mazakami itp.
 12. Za szkody materialne spowodowane przez dziecko na terenie ośrodka odpowiadają rodzice.
 13. Odpłatność za zajęcia terapeutyczne są wnoszone zawsze z góry, przed rozpoczęciem zajęć, nie później niż do dnia piątego każdego miesiąca, za cały miesiąc z góry na rachunek bankowy: 19 1600 1462 1848 5062 0000 0001. W przypadku braku opłaty dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia. W tytule opłaty zaznaczamy: nazwisko, imię dziecka. Za każdy rodzaj zajęć (u różnych specjalistów przelewy dokonywane są oddzielenie) Zainteresowanym osobom wystawiamy faktury na instytucje (np. fundacje, szkoły, przedszkola, osobę prywatną – należy zgłosić dane do faktury droga mailową lub SMS: 609-777-514).
 14. U jednego terapeuty można odwołać zajęcia bez ponoszenia odpłatności jeden raz na dwa miesiące, opłata odliczona jest przy najbliższej płatności. Warunkiem nie pobierania opłaty za taką nieobecność dziecka na zajęciach jest telefoniczne/SMS (tel. 609-777-514) odwołanie nieobecności nie później niż do godziny 09.00 w dniu zaplanowanych zajęć realizowanych od godziny 14.00 lub na 15 godzin wcześniej, dla zajęć realizowanych w godzinach porannych: 8.00-14.00. Zajęcia  odwołane w terminach krótszych niż powyższe, nieodwolane i nieobecności powyżej 1 raz na dwa miesiące (odwołane zgodnie z regulaminem) są płatne 100%. Ewentualne odpracowanie nieobecności płatnej uzależnione jest od możliwości czasowych terapeuty oraz dostępności sal terapeutycznych.
 15. Sesja odwołana przez terapeutę/ośrodek może zostać odpracowana w innym terminie. Za odwołane przez terapeutę zajęcia nie jest pobierana opłata (zostaje uznana na kolejny miesiąc).
 16. W przypadkach koniecznych (choroba terapeuty lub inne ważne okoliczności) do realizacji zajęć może zostać skierowany inny terapeuta na zastępstwo a Rodzic wyraża na to zgodę.
 17. Zasady uczestnictwa, odpłatności i odwoływania udziału dziecka w poszczególnych zajęciach terapeutycznych grupowych są ustalane wg niniejszego Regulaminu.
 18. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na udostępnienie ich numeru telefonu oraz adresu e-mail celem kontaktu z terapeutami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem.
 19. Wszelkie odwołania, zgłoszenia nieobecności na zajęciach będą dokonywane za pośrednictwem SMS na nr 609-777-514. Otrzymanie wiadomości zostanie zawsze potwierdzone SMS zwrotnym.

Całkowita rezygnacja z zajęć powinna zostać zgłoszona na adres: asan@asan-centrum.pl  nie później niż 30 dni  przed ostatnimi, zaplanowanymi zajęciami.

Okres 30 wypowiedzenia jest okresem pełnej odpłatności, nawet w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach.

Korzystanie z zajęć oznacza akceptacje regulaminu.

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień

– czytelny podpis rodzica: ……………………………………………………………………

Warszawa, dnia: ……………………………………..

Nr telefonu kontaktowego: ………………………………………………………………….

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………

[mailpoet_form id="1"]
 • Zapisz się do naszego newslettera