Regulamin

Regulamin  Ośrodka ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju

Ważny od dnia: 23.08.2016 r. – dotyczy zajęć indywidualnych.

 1.  Sesja – to jedno zajęcie terapeutyczne z dzieckiem trwające 30 min, 50 min lub inny wymiar czasu ustalony z Terapeutami prowadzącymi. Ośrodek jest czynny przez cały rok z wyjątkiem okresów urlopowych, ustalonych odrębnie oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Przewidujemy nieobecność dziecka przez okres 1 (jednego) tygodnia podczas ferii zimowych oraz 2-4 tygodni podczas wakacji letnich.
 2. Terapia składa się z szeregu ustalonych w grafiku zajęć oraz prowadzona jest z każdym dzieckiem indywidualnie. Grafik ustala się na miesiąc z góry, minimum 4 spotkania w miesiącu (u jednego specjalisty) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych. Systematyczność terapii jest jednym z warunków jej efektywności.
 3. Zakres oraz dobór zajęć terapeutycznych dla dziecka rodzic/opiekun ustala z terapeutą. W tym celu zobowiązany jest do przekazania terapeucie wszelkich informacji dotyczących sytuacji zdrowotnej dziecka, oraz do nie zatajania przed terapeutą jakichkolwiek informacji mogących mieć wpływ na decyzję, co do możliwości przeprowadzenia z dzieckiem zajęć, w tym prowadzonych terapii w innych ośrodkach.
 4. Przed/po sesji terapeutycznej za dzieci odpowiadają rodzice.
 5. Spóźnienie się dziecka  na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie. Zostają skrócone o czas wynikający ze spóźnienia.
 6. Przed każdą sesją z terapii SI dziecko zmienia ubiór lub przychodzi  w stroju sportowym pozwalającym na swobodny ruch w czasie terapii. Dzieci przynoszą obuwie na zmianę.
 7. Rodzic/opiekun zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko punktualnie.
 8. Każda sesja terapeutyczna ma ustalony dzień i godzinę zarezerwowaną dla danego dziecka.
 9. Na pierwszym spotkaniu rodzice rezerwują godziny sesji dla swojego dziecka u terapeuty prowadzącego terapię. Termin, do momentu zmiany potwierdzonej przez terapeutę jest terminem stałym, zarezerwowanym wyłącznie dla Państwa dziecka.
 10. Konsultacje z rodzicami/opiekunami stanowią odrębne spotkanie z terapeutą (bez uczestnictwa dziecka) i służy szczegółowemu omówieniu postępów terapii i zaleceń co do postępowania w domu.
 11. Należy liczyć się z tym, że podczas zajęć terapeutycznych ubrania dzieci mogą ulec zabrudzeniu lub zniszczeniu poprzez mechaniczne zużycie, czy zabawę farbkami, mazakami itp.
 12. Za szkody materialne spowodowane przez dziecko na terenie ośrodka odpowiadają rodzice.
 13. Odpłatność za zajęcia terapeutyczne są wnoszone do dnia piątego każdego miesiąca, za cały miesiąc z góry na rachunek bankowy: 19 1600 1462 1848 5062 0000 0001. W przypadku braku opłaty Ośrodek zastrzega obie możliwość nie przyjęcia dziecka na zajęcia jeśli opóźnienie w płatności nie zostanie uzgodnione z ośrodkiem.  tytule zaznaczamy: nazwisko, imię dziecka. Zainteresowanym osobom wystawiamy faktury na instytucje (np. fundacje).
 14. Rodzice zobowiązani sa do wnoszenia całości opłaty z góry za zaplanowane zajęcia w danym miesiącu. U jednego terapeuty można odwołać zajęcia bez ponoszenia odpłatności jeden raz na dwa miesiące, opłata odliczona jest w miesiącu następującym po dwóch miesiącach (np. nieobecność w okresie wrzesień-październik rozliczona jest w listopadzie, za listopad-grudzień w styczniu). Warunkiem nie pobierania oplaty za taką nieobecność dziecka na zajęciach jest telefoniczne odwołanie nieobecności nie później niż do godziny 09.00 w dniu zaplanowanych zajęć.  Pozostałe nieobecności są płatne.  Ewentualne odpracowanie nieobecności płatnej uzależnione jest od możliwości czasowych Terapeuty oraz dostępności sal terapeutycznych.
 15. Sesja odwołana przez terapeutę/ośrodek może zostać odpracowana w innym terminie. Za odwołane przez terapeutę zajęcia nie jest pobierana opłata (zostaje uznana na kolejny miesiąc).
 16. W przypadkach koniecznych (choroba terapeuty lub inne ważne okoliczności) do realizacji zajęć może zostać skierowany inny terapeuta a Rodzic wyraża na to zgodę.
 17. Zasady uczestnictwa, odpłatności i odwoływania udziału dziecka w poszczególnych zajęciach terapeutycznych grupowych są ustalane każdorazowo na odrębnych zasadach, dostosowanych do rodzaju poszczególnych zajęć.
 18. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na udostępnienie ich numeru telefonu celem kontaktu z terapeutami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem. Terapeuci wyrażają zgodę na udostępnienie rodzicowi/opiekunowi numeru telefonu celem kontaktu w przypadku konieczności odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć.

Całkowita rezygnacja z zajęć powinna zostać zgłoszona na adres: asan@asan-centrum.pl  nie później niż 30 dni  przed ostatnimi, zaplanowanymi zajęciami.

Korzystanie z zajęć oznacza akceptacje regulaminu.

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień

– czytelny podpis rodzica: ……………………………………………………………………

Warszawa, dnia: ……………………………………..

Nr telefonu kontaktowego: ………………………………………………………………….

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………

FacebookGoogle+PrintUdostępnij!