Nasz Zespół

Zuzanna Bartczakpsycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Jestem absolwentką psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie w ramach studiów realizowałam specjalność Wspieranie Rozwoju i Kształcenie. Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS na kierunku Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka od 0 do 6 roku życia. Obecnie poszerzam swoją wiedzę z zakresu Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, placówkach edukacyjnych oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
W celu podniesienia swoich kompetencji uczestniczyłam w licznych szkoleniach, kursach i webinariach, m.in.:
– Skala Inteligencji Stanford–Binet 5 – uprawnienia diagnostyczne
– Trening Umiejętności Społecznych
– Terapia Ręki – I stopień
– Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – I stopień
– Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
– Bajkoterapia kliniczna
– Arteterapia

___________________

Joanna Guzikowska – Pedagog, Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej, Certyfikowany Diagnosta i Terapeuta Integracji Sensorycznej, Terapeuta Ręki

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Terapią oraz studia magisterskie na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Wczesnoszkolne na Uniwersytecie Wrocławskim. Edukację uzupełniłam studiami podyplomowymi na kierunku Język Angielski w Nauczaniu Przedszkolnym i Wczesnoszkolnym.

Ponadto uzyskałam Certyfikat I stopnia „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej” oraz II stopnia „Diagnoza i terapia w obszarze zaburzeń Integracji Sensorycznej” wydany przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej, dodatkowo ukończyłam kurs „Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia”, jednocześnie zdobywając pełne kompetencje do prowadzenia diagnozy i terapii ręki.

Moje doświadczenie pedagogiczne uzupełnione zostało poprzez liczne szkolenia i warsztaty, m.in. „Przetrwałe odruchy: rola w rozwoju, wpływ na funkcjonowanie dziecka”, udział w Ogólnopolskim Kongresie wokół Integracji Sensorycznej, certyfikowane szkolenie „Logorytmika – ruch, słuch, słowo”, warsztaty metodyczne Doroty Dziamskiej „Edukacja przez ruch”, warsztaty terapeutyczno – muzyczne „Zaczarowane triki na psotne smyki, stwórz w dzieciach cudowne nawyki”, szkolenie „Gry i zabawy ruchowe dla dzieci ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń na zdrowy kręgosłup”.

W swojej pracy zawodowej mam okazję pracować z dziećmi od 6 m.ż do wieku szkolnego, zarówno w normie rozwojowej, jak i dotkniętymi różnymi zaburzeniami, m.in. z dziećmi z Autyzmem, z Zespołem Aspergera, z Zespołem Downa, a także z dziećmi, zmagającymi się z innymi chorobami i wadami genetycznymi.

____________________________

Natalia Wasilewska-Bachura – psycholog, pedagog specjalny, terapeuta dzieci i młodzieży

Motto mojej aktywności i działalności zawodowej:

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

(Janusz. Korczak)

Mam wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym. Ukończyłam magisterskie studia psychologiczne – specjalizacja Społeczna Psychologia Kliniczna i Psychologia Kliniczna w obszarze medycyny oraz magisterskie studia na kierunku pedagogika – specjalizacja Resocjalizacja Osób Nieprzystosowanych Społecznie.

Odbyłam szereg praktyk w placówkach oświatowych, interwencyjnych, leczniczych oraz zdrowia psychicznego na rzecz pacjenta, dziecka i jego rodziny (m.in. Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu i wiele innych). Ukończyłam również studia podyplomowe, kursy
i szkolenia oraz aktywnie uczestniczę w naukowych konferencjach, warsztatach i grupach wsparcia dla psychologów i pedagogów. Uzyskałam m.in. certyfikaty:
trenera rozwoju poznawczego i emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz trenera grupowego i praktyka treningu zastępowania agresji (AMITY ART). Posiadam uprawnienia z zakresu oligofrenopedagogiki oraz terapii pedagogicznej z elementami wczesnego wspomagania w rozwoju. Uczestniczyłam także w treningu interpersonalnym w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Jako psycholog obejmuję opieką i pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowanków funkcjonujących na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z całościowymi zaburzeniami w rozwoju. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającymi zastosowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
z Zespołem Downa oraz przejawiającymi zaburzenia psychiczne. Metody i formy pracy terapeutycznej staram się dostosować do indywidualnych predyspozycji i możliwości psychofizycznych, potrzeb, uwarunkowań oraz przejawianych trudności.
Dążę do przygotowania moich podopiecznych do samodzielnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.

W mojej pracy istotne znaczenie mają relacje z rodzicami oparte na zasadach pozytywnej motywacji, partnerstwa, jedności oddziaływań i systematycznej współpracy. Przenoszenie na teren domu rodzinnego oddziaływań rozpoczętych na zajęciach zapewnia ciągłość terapii, zwiększa jej efektywność i stanowi podstawowy warunek osiągania pozytywnych rezultatów w procesie terapeutyczno-wychowawczym.

Cechuje mnie cierpliwość i empatia dla moich podopiecznych, chęć przebywania z nimi i towarzyszenia im
w codziennych radościach i trudnościach. Dużym wyróżnieniem jest dla mnie przyznanie w 2019 roku: Nagrody
Starosty Piaseczyńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, za wzorowe wypełnianie funkcji psychologa uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz podziękowania za działania na rzecz rozwoju mediacji rówieśniczej
w konkursie im. Joanny Kubiak „Nauczyciel-Mediator”
.

W ASAN Centrum pracuję w obszarach:

– konsultacje psychologiczne z rodzicami/dziećmi;
– zajęcia indywidualne z psychologiem/w parze;
– zajęcia grupowe: treningi stymulujące rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci/młodzieży
– przygotowanie opinii;
– zajęcia rewalidacyjne, z zakresu terapii pedagogicznej

________________________

Izabela Szymańska – logopeda 

Jestem logopedą klinicznym, kontynuującym studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Od zawsze czułam chęć niesienia pomocy, zwłaszcza związaną z dziećmi.
Doświadczenie w pracy z dziećmi zdibywałam dzięki wielogodzinnym praktykom w szkołach, przedszkolach, szpitalach i poradniach logopedycznych podczas studiów, a także dzięki pracy w żłobku oraz przedszkolu.
Logopedia to nie tylko moja praca, ale przede wszystkim pasja. Utrzymuję holistyczne podejście do pacjenta, które warunkuje dogłębną diagnozę oraz trafną i skuteczną terapię.

Odbyte kursy i szkolenia:
– Diagnoza opóźnionego rozwoju mowy,
– Terapia opóźnionego rozwoju mowy,
– Badanie logopedyczne noworodków i niemowląt,
– Zajęcia logopedyczne jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej,
– Rozwój mowy w 1 roku życia,
– „Poczytaj mi mamo” – pozytywne aspekty czytania.

__________________________

Michalina Szulerecka – fizjoterapeuta,  terapeuta Integracji Sensorycznej

Nazywam się Michalina Szulerecka i jestem fizjoterapeutką oraz terapeutka Integracji Sensorycznej.

Od początku swojej drogi studenckiej na Warszawskim AWFie wiedziałam, że swoją przyszłość wiąże z pracą z dziećmi. W trakcie studiów magisterskich odbywałam praktyki i pracowałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, aby jak najwcześniej móc zdobywać doświadczenie oraz wiedzę. Obecnie pracuję jako terapeuta Integracji Sensorycznej oraz z dziećmi z wadami postawy. Szczególnie interesuje mnie wpływ zmysłów na jakość ruchu, oraz praca z najmłodszymi.

_____________________

Ilona Pełka – terapeuta SI, pedagog specjalny

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe z integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.

Odbyłam liczne kursy i szkolenia poszerzające moją wiedzę i umiejętności, m. in.:

– Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,

– Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej,

– Szkolenie „bazowe” z Mediacji w Polskim Centrum Mediacji,

– Szkolenie z „Terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży”,

– Kurs – Trening Umiejętności Społecznych,

– Szkolenie „Diagnoza Procesów Integracji Sensorycznej”.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego, w świetlicy szkolnej, prowadząc TUSy, terapię pedagogiczną, zajęcia indywidualne typu socjoterapeutycznego oraz pracując jako pedagog szkolny. Obecnie prowadzę zajęcia z integracji sensorycznej w jednej z ursynowskich szkół.

___________________________

Aleksandra Bartczak- logopeda, neurologopeda, glottodydaktyk, terapeuta ręki

Ukończyłam pięcioletnie studia z zakresu logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo pracuję od 3 lat i w tym czasie miałam okazję spotkać zarówno dzieci zdrowe, jak i z chorobami i zaburzeniami rozwoju, od lat dwóch do piętnastu. Oprócz tego brałam udział w praktykach logopedycznych w poradniach, szpitalu, szkołach i przedszkolach.

Jestem również absolwentką neurologopedii.

Skończyłam szkolenia z zakresu terapii logopedycznej dzieci z autyzmem, Treningu Umiejętności Społecznych, masażu logopedycznego, czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, gestów GORA, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń przetwarzania słuchowego, podstaw Integracji Sensorycznej i wybiórczości pokarmowej u dzieci. Wciąż staram się szukać możliwości rozwoju, uczęszczam na szkolenia, które pomagają mi lepiej pracować, pomagać moim pacjentom i być w tym bardziej efektywną.

Prywatnie interesuję się gotowaniem i ogrodnictwem, kaligrafuję. Bardzo lubię podróże oraz literaturę, w tym książki dla dzieci.

_________________

Aleksandra Skrok – terapeuta  dzieci i młodzieży, psycholog

Ukończyłam studia psychologiczne, specjalność wspieranie rozwoju i kształcenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie pozwoliły mi na realizacje mojej największej pasji, jaką jest praca z dziećmi. W trakcie studiów brałam udział w praktykach psychologicznych w prywatnych placówkach przedszkolnych i ośrodkach wspierających rozwój.

Od początku moja kariera zawodowa opierała się na pracy z dziećmi. Dzięki pracy w żłobkach i przedszkolach mogłam obserwować i uczestniczyć w rozwoju dziecka na różnych etapach jego życia. Swoją współpracę z Centrum Wspomagania Rozwoju ASAN rozpoczęłam w 2019 roku. Jako stażystka zdobyłam wiedzę i doświadczenie z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z osobami, u których występują problemy związane z niską samooceną. ASAN jest miejscem, w którym cały czas się rozwijam i podnoszę swoje kwalifikację. Aktualnie pracuję przede wszystkim z młodzieżą, u której pojawiają się różne trudności: niskie poczucie własnej wartości, bark motywacji do nauki oraz trudne emocje. Prowadzę również zajęcia indywidualne opierające się głównie na psychoedukacji dzieci i młodzieży. Uważam, że budowanie zaufania, ciepło i otwartość to klucz do sukcesu w pracy z drugim człowiekiem. Podchodzenie indywidualne do każdego dziecka, branie pod uwagę jego potrzeb i uwarunkowań środowiskowych jest dla mnie niezwykle ważne. Podczas prowadzenia zajęć staram się, aby poprzez zabawę i kreatywne ćwiczenia uczyć dzieci i młodzież bardziej wnikliwego poznawania siebie, rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych i ich podłoża.

Uczestniczyłam w szkoleniach:

– Wprowadzenie do wiedzy o autyzmie

– Teoria umysłu

– Zespół Aspergera- jak pracować z dzieckiem

 _________________

Paulina Molendowskalogopeda, pedagog specjalny, protetyk słuchu – URLOP

Skończyłam studia magisterskie na kierunku logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Jestem również pedagogiem specjalnym oraz protetykiem słuchu. Skończyłam liczne kursy i szkolenia poszerzające wiedzę.
Obecnie kontynuuję naukę na kierunku Neurologopedia Profilowana.
Doświadczenie zdobywałam już na studiach w ramach Studenckiej Poradni Logopedycznej, gdzie miałam kontakt z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Obecnie pracuję w jednej z ursynowskich szkół – prowadzę zajęcia logopedyczne oraz rewalidacyjne z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W wolnej chwili czytam książki i hobbystycznie szyję.

_________________

Agnieszka Grom – diagnosta i terapeuta pedagogiczny, nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Jestem absolwentką studiów I stopnia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą oraz studiów II stopnia na kierunku diagnoza i terapia pedagogiczna. Na co dzień pracuję jako nauczycielka wychowania przedszkolnego w przedszkolu integracyjnym, w grupie zróżnicowanej wiekowo. Swoje doświadczenie zdobywałam także podczas licznych praktyk odbytych w czasie studiów oraz jako korepetytorka i niania.
W celu podniesienia swoich kompetencji odbyłam szkolenia z zakresu wspomagania dziecka z autyzmem w codziennym funkcjonowaniu, bajkoterapii,muzykoterapii, technik behawioralnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej , radzenia ze stresem, przemocy i agresji w szkole, kodowania oraz z zakresu psychodietetyki i współpracy z rodzicami.
Aktualnie jestem  w trakcie kolejnych szkoleń m.in. z zakresu treningu uważności oraz  wspomagania  rozwoju psychomotorycznego małych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Praca z dziećmi to dla mnie zarówno wielkie wyzwanie jak i duża satysfakcja.
Staram się, aby dzieci z którymi mam przyjemność pracować mogły poczuć się swobodnie, co przełoży się na rezultaty wspólnych działań.
__________________

Bwata Pilch – terapeuta pedagogiczny

Informacje wkrótce…

_________________

Justyna Iwańska – psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Jestem absolwentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy psychologicznej oraz terapeutycznej zdobywałam w Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszeniu Terapeutów, Centrum Wspomagania Rozwoju Asan oraz w
Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych (ICACS).
Obecnie na co dzień pracuję w szkole specjalnej z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem. Dodatkowo prowadzę indywidualne zajęcia terapeutyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz Trening Umiejętności Społecznych.
Ukończyłam następujące Szkolenia:
 • „Trener Tus – stopień 1”
 • „Trener TUS osób z autyzmem I zespołem Aspergera – stopień 2”
 • „Trening Umiejętności Społecznych jako forma terapii grupowej dzieci i młodzieży z trudnościami społecznymi”
 • „Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą”
 • „Makaton”, szkolenie podstawowe i zaawansowane
 • „Techniki wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem”
 • „Profil Psychoedukacyjny PEP-R jako podstawa konstruowania planu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami rozwoju”
 • „Jak efektywnie pracować dzieckiem z autyzmem w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania. Czyli terapia behawioralna w praktyce”

_________________

Karolina Kowalczyk – logopeda, pedagog specjalny, terapeuta ręki. 

Absolwentka studiów I
stopnia na
kierunku pedagogika specjalna o specjalności logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie
kontynuuje naukę na studiach II stopnia.
        Swoje doświadczenie zdobywała na licznych praktykach w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz w pracy w żłobku.
        W terapii najważniejsze jest dla niej indywidualne oraz holistyczne podejście do pacjenta. Stara się, aby każde zajęcia były jak najbardziej atrakcyjne, ciekawe i przepełnione kreatywną zabawą.
          Prowadzi profilaktykę logopedyczną, terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz dyslalią, a także terapię ręki.
          Swoją wiedzę i umiejętności poszerza poprzez udział w kursach i szkoleniach:
-„ Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza- terapia-masaż”
-„GORA- Gesty Obrazujące Ruchy Artykulatorów”
– „Diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej w aspekcie logopedycznym”
– „Sygmatyzm międzyzębowy, boczny, dorsalny”
– „Żucie w praktyce logopedycznej-rozwiązania terapeutyczne”
– „Staw skroniowo-żuchwowy- wyzwaniem logopedy”
-„ Seplenienie boczne- diagnoza, metody korekcji i terapia”
– „Dyslalia. Klasyfikacja wad wymowy”

__________________

Sylwia Nastaziak – mgr pedagogiki, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej

W ośrodku ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju prowadzę zajęcia metodą Integracji Sensorycznej od kwietnia 2017 r. Ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi z oddziałami integracyjnymi. Od 2006 roku prowadzę niepubliczny żłobek na warszawskim Gocławiu. Lubię pracę z dziećmi a możliwość wspierania ich rozwoju i obserwacja ich najdrobniejszych osiągnięć daje mi dużo radości i satysfakcji.

Szkolenia i kursy:

 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN kwiecień 2017
 • Wybiórczość pokarmowa – wykłady SWPS
 • Autyzm – szkolenie podstawowe, kwiecień 2017
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 m-cy
  z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, marzec 2017
 • Integracja Bilateralna – program dla nauczycieli, listopad 2016
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedyczna pediatryczna, czerwiec 2016
 • Zaburzenia SI – czym jest integracja sensoryczna, 2015
 • Autyzm i zespół aspergera szkolenie podstawowe, 2015

________________________________

Monika Puchalska – pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki Pedagog

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – mgr nauk o rodzinie
 • Uniwersytet Warszawski – Edukacja dzieci w wieku 3-9 lat z Terapią Pedagogiczną

Terapeuta Integracji Sensorycznej

 • Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie, Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie)

Terapeuta Ręki

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI TUTOR – Certyfikat specjalisty Terapii Ręki

I i II stopnia.

Ukończone kursy i szkolenia:

METODA DOBREGO STARTU – część praktyczna”Centrum Wspomagania Rozwoju

Osobowości

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – Stopnia I

Bilateralna Integracja – program szkolny

Neuroprzekaźnikibiochemiczny obraz dziecka oraz ich wpływ na układy sensoryczne. 

____________________________

Beata Szymańska-Kucharczyk

Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta ręki. Absolwentka Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika
specjalna ze specjalnością z logopedii.
Odbyła szkolenie z terapii ręki w ProCentrum, w którym zdobyłam certyfikat z
diagnozowania i prowadzenia terapii ręki.
Obecnie pracuje jako logopeda w Centrum Terapii mowy i dysleksji Ad Verbum,
gdzie zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci. Swoje doświadczenie
zdobywała na licznych praktykach w przedszkolach i szkole integracyjnej. W
swojej pracy daję dzieciom możliwość do pobudzania ich kreatywności, aby
zajęcia były dla nich ciekawym doświadczeniem.
___________________________

….


oraz Stażyści i Wolontariusze wspierający pracę Ośrodka ASAN

FacebookGoogle+PrintUdostępnij!