Nasz Zespół

mgr Joanna Buczek – psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży, terapeuta ręki

Studia psychologiczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej pozwoliły mi na realizowanie się w dziedzinie, która od zawsze była bliska mojemu sercu. Swoją współpracę z Centrum Wspomagania Rozwoju Asan rozpoczęłam w 2017 roku. Asan jest miejscem, gdzie prowadzę zajęcia indywidualne oraz Trening Umiejętności Społecznych. Na co dzień pracuję głównie z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz z dziećmi, u których pojawiają się różne trudności: problemy z koncentracją, trudne emocje, brak motywacji do nauki, niskie poczucie własnej wartości. Zdobyta wiedza i doświadczenie uświadomiły mi, iż nawiązanie bezpiecznej relacji, empatyczne, indywidualne podejście zapewniają osiąganie sukcesów.

W celu podwyższania kwalifikacji ukończyłam następujące formy doskonalenia:
– jestem certyfikowanym Terapeutą Ręki, Trenerem Kontroli Złości oraz Trenerem Umiejętności Społecznych,

Szkolenia:
– „Profil Psychoedukacyjny PEP-R jako podstawa konstruowania planu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami rozwoju”,
-„Jak mówić do dzieci i młodzieży z autyzmem, żeby nas słuchały?”
-„Co tu powiedzieć –o poszukiwaniu naturalnych sytuacji wprowadzania wspomagających
i alternatywnych sposobów porozumiewania się (ACC) w pracy osobami z ASD ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi”,
-„Związek procesów przetwarzania sensorycznego z rozwojem komunikacji pacjentów/dzieci ASD.”,
– „Integracja sensoryczna-rola w życiu człowieka od poczęcia do starości”,
– „Rozmowa z rodzicami w kryzysie”,
– „Zachowania trudne u dziecka z ASD”,
– „Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów – w oparci o Porozumienie bez Przemocy”,
– „Mediacje szkolne i rodzinne”,
– „Samokontrola, czy samoregulacja emocji u dziecka”,
– „Terapia zabawą”,
– „Przeciwdziałanie agresji u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawy grupowe i działania nauczyciela”,
– „Afazja-przyczyny, diagnoza, terapia”,
– „ADHD-jak rozpoznać, jak pomagać?”,
– „Rozwój myślenia matematycznego z wykorzystaniem klocków Numicon”,
– roczny staż w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

 

____________
mgr Aleksandra Bartczak- logopeda, neurologopeda, glottodydaktyk, terapeuta ręki

Ukończyłam pięcioletnie studia z zakresu logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Zawodowo pracuję od 3 lat i w tym czasie miałam okazję spotkać zarówno dzieci zdrowe, jak i z chorobami i zaburzeniami rozwoju, od lat dwóch do piętnastu. Oprócz tego brałam udział w praktykach logopedycznych w poradniach, szpitalu, szkołach i przedszkolach.

Jestem również absolwentką neurologopedii.

Skończyłam szkolenia z zakresu terapii logopedycznej dzieci z autyzmem, Treningu Umiejętności Społecznych, masażu logopedycznego, czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, gestów GORA, mutyzmu wybiórczego, zaburzeń przetwarzania słuchowego, podstaw Integracji Sensorycznej i wybiórczości pokarmowej u dzieci. Wciąż staram się szukać możliwości rozwoju, uczęszczam na szkolenia, które pomagają mi lepiej pracować, pomagać moim pacjentom i być w tym bardziej efektywną.

Prywatnie interesuję się gotowaniem i ogrodnictwem, kaligrafuję. Bardzo lubię podróże oraz literaturę, w tym książki dla dzieci.

 

__________________

Agata Brodzińska – fizjoterapeuta, terapeuta  diagnosta Integracji Sensorycznej

numer prawa wykonywania zawodu: 63707

Wykształcenie

 • Studia licencjackie i magisterskie w Olsztyńskiej Szkole Wyższej na Wydziale Rehabilitacji na kierunku Fizjoterapia
 • Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Pedagogiki ze specjalizacją z oligofrenopedagogiki i andragogiki

Kursy i szkolenia

 • Integracji sensorycznej I i II stopień
 • PNF podstawowy
 • Diagnoza i Terapia Ręki I i II stopień
 • Mobilizacja tkanek miękkich i plastrowanie dynamiczne w pediarii
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne I stopień
 • Wprowadzenie ACC u osób z wieloraką niepełnosprawnością
 • Licencja trenerska UEFA Grassroots C

_________________

Aleksandra Budzeń – terapeuta dzieci i młodzieży, psycholog

Studia psychologiczne, specjalność wspieranie rozwoju i kształcenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie pozwoliły mi na realizacje mojej największej pasji, jaką jest praca z dziećmi. W trakcie studiów brałam udział w praktykach psychologicznych w prywatnych placówkach przedszkolnych i ośrodkach wspierających rozwój.

Od początku moja kariera zawodowa opierała się na pracy z dziećmi. Dzięki pracy w żłobkach i przedszkolach mogłam obserwować i uczestniczyć w rozwoju dziecka na różnych etapach jego życia. Swoją współpracę z Centrum Wspomagania Rozwoju ASAN rozpoczęłam w 2019 roku. Jako stażystka zdobyłam wiedzę i doświadczenie z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z osobami, u których występują problemy związane z niską samooceną. ASAN jest miejscem, w którym cały czas się rozwijam i podnoszę swoje kwalifikację. Aktualnie pracuję przede wszystkim z młodzieżą, u której pojawiają się różne trudności: niskie poczucie własnej wartości, bark motywacji do nauki oraz trudne emocje. Prowadzę również zajęcia indywidualne opierające się głównie na psychoedukacji dzieci i młodzieży. Uważam, że budowanie zaufania, ciepło i otwartość to klucz do sukcesu w pracy z drugim człowiekiem. Podchodzenie indywidualne do każdego dziecka, branie pod uwagę jego potrzeb i uwarunkowań środowiskowych jest dla mnie niezwykle ważne. Podczas prowadzenia zajęć staram się, aby poprzez zabawę i kreatywne ćwiczenia uczyć dzieci i młodzież bardziej wnikliwego poznawania siebie, rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych i ich podłoża.

Uczestniczyłam w szkoleniach:

– Wprowadzenie do wiedzy o autyzmie

– Teoria umysłu

– Zespół Aspergera- jak pracować z dzieckiem

 _________________

mgr Izabela Chrabąszczewska – psycholog, terapeuta ręki

Jestem absolwentką psychologii, specjalność kliniczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Doświadczenie zdobywałam już w trakcie studiów podczas praktyk w szkole podstawowej, Ośrodku Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej,,Port’, Instytucie Kardiologii, Dziennym Oddziale
Psychiatrycznym. Odbyłam staż psychologiczny podczas Treningu
Umiejętności Społecznych dla dzieci z trudnościami. Aktualnie pracuję w
przedszkolu z dziećmi w normie rozwojowej oraz z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Prywatnie – uwielbiam koty, rękodzieło oraz podróże – podczas wakacji  wyjeżdżam z dziećmi w charakterze wychowawcy na kolonie letnie.
Do każdego dziecka podchodzę, indywidualnie, w swojej pracy podążam
za dzieckiem, w myśl idei Janusza Korczaka:
„Dziecko ma prawo być sobą. ma prawo do popełniania błędów. ma prawo do posiadania  własnegozdania. ma prawo do szacunku Nie ma dzieci – są ludzie.”
Szkolenia:
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza, terapia i masaż
 • Drama i arteterapia w pracy z dzieckiem z trudnościami
 • Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych
 • Zrozumieć zaburzenia sensoryczne – warsztat

_________________

Agnieszka Grom – diagnosta i terapeuta pedagogiczny, nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Jestem absolwentką studiów I stopnia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą oraz studiów II stopnia na kierunku diagnoza i terapia pedagogiczna. Na co dzień pracuję jako nauczycielka wychowania przedszkolnego w przedszkolu integracyjnym, w grupie zróżnicowanej wiekowo. Swoje doświadczenie zdobywałam także podczas licznych praktyk odbytych w czasie studiów oraz jako korepetytorka i niania.
W celu podniesienia swoich kompetencji odbyłam szkolenia z zakresu wspomagania dziecka z autyzmem w codziennym funkcjonowaniu, bajkoterapii,muzykoterapii, technik behawioralnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej , radzenia ze stresem, przemocy i agresji w szkole, kodowania oraz z zakresu psychodietetyki i współpracy z rodzicami.
Aktualnie jestem  w trakcie kolejnych szkoleń m.in. z zakresu treningu uważności oraz  wspomagania  rozwoju psychomotorycznego małych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Praca z dziećmi to dla mnie zarówno wielkie wyzwanie jak i duża satysfakcja.
Staram się, aby dzieci z którymi mam przyjemność pracować mogły poczuć się swobodnie, co przełoży się na rezultaty wspólnych działań.
__________________

Aleksandra Fila – pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, biolog

Absolwentka SGGW w Warszawie kierunków: pedagogiki o specjalności terapia pedagogiczna oraz biologii. Ukończone studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin o kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Terapeuta  i Diagnosta Integracji Sensorycznej. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w niepublicznym przedszkolu jako wychowawca. Obecnie pracuję z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce, prowadząc zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole podstawowej. Każde dziecko traktuję indywidualnie i zgodnie z jego potrzebami dopasowuję metodę.

W swojej pracy wykorzystuję własnoręcznie zrobione zabawki oraz pomoce dydaktyczne, które w efektywny sposób rozwijają umiejętności dzieci oraz wspierają posiadane przez nie kompetencje, i jednocześnie dążą do osiągnięcia nowych. Wolne chwile spędzam na górskich wędrówkach lub z dobrą książką.

_________________

mgr Karolina Grysztar – logopeda

Ukończyłam dwustopniowe studia z logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim. We współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, studia te pozwoliły mi poznać różne obszary nauki, jaką jest logopedia – lingwistyczny, medyczny, pedagogiczny, psychologiczny itd. Odbywałam praktyki i staż w placówkach oświatowych i medycznych. Ponadto, uczestniczyłam kilkukrotnie w konferencjach Europejskiego Dnia Logopedy, konferencjach i webinarach dotyczących przetwarzania słuchowego, mutyzmu, terapii indywidualnych umiejętności społecznych u nastolatków z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Odbyłam szkolenia z masażu logopedycznego i pierwszej pomocy.

Zdobyłam doświadczenie w pracy z dziećmi i pacjentami dorosłymi. Jako logopeda pracuję od 2016 r. – w ramach pracy zawodowej prowadziłam terapię z osobami od 1 do 14 roku życia w żłobku, przedszkolu integracyjnym, poradni psychologiczno-pedagogicznej i szkole podstawowej. Zajmowałam się diagnozą i terapią dzieci m.in. z: opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, niedosłuchami, nadpobudliwością, problemami z przetwarzaniem słuchowym, autyzmem, zespołem Aspergera, wcześniactwem, niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, niepłynnością mówienia.

Moją pasją są muzyka i śpiew, dlatego też szczególnie interesuję się zagadnieniami emisji głosu i powiązań śpiewu z mową. Z tego względu, wspieram terapię logopedyczną elementami logorytmiki, śpiewem i muzyką.

Wysoko cenię indywidualne podejście do pacjenta, wnikliwą i holistyczną diagnozę oraz terapię dostosowaną do potrzeb i możliwości dziecka.

________________

 

mgr Kaja Hołowińska – olifrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki

Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych, SGGW: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Rzeszowskim: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Terapeuta Integracji Sensorycznej, certyfikatowany przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej.

Uczestniczka szkoleń, kursów i konferencji z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, m. in.

-Masaż terapeutyczny, budowanie mapy ciała, stymulacja proprioceptywna,

-Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, stymulowanie motoryki gałek ocznych oraz funkcji wzrokowych, CVI,

-Odruchy pierwotne. Ich znaczenie i wpływ na rozwoj dziecka oraz konsekwencje przetrwałych odruchów,

-Lewa półkula mózgu- jej istota dla rozwoju i strategie terapeutyczne,

-Praca nad zachowaniami trudnymi z wykorzystaniem elementów zajęć TUS,

-Rola wczesnej diagnozy dziecka ze spektrum autyzmu w procesie terapii,

-ADHD, FAS, zaburzenia SI- podobne trudności szkolne i wychowawcze, ale różne rozpoznania

W pracy z dziećmi, zwłaszcza z dziećmi ze specjalnymi potrzebami znalazła swoją pasję. Kocha pomagać, być z dziećmi i dla nich. W pracy terapeutycznej bardzo ważne jest dla niej zrozumienie ich indywidualnych potrzeb. Cechuje ją empatia i duża kreatywność, dzięki czemu zajęcia, które prowadzi przybierają formę atrakcyjnej zabawy, dzieci nie nudzą się i mają poczucie sukcesu, co motywuje je do dalszej aktywności.

_________________

mgr Justyna Iwańska – psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Jestem absolwentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy psychologicznej oraz terapeutycznej zdobywałam w Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszeniu Terapeutów, Centrum Wspomagania Rozwoju Asan oraz w
Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych (ICACS).
Obecnie na co dzień pracuję w szkole specjalnej z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem. Dodatkowo prowadzę indywidualne zajęcia terapeutyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz Trening Umiejętności Społecznych.
Ukończyłam następujące Szkolenia:
 • „Trener Tus – stopień 1”
 • „Trener TUS osób z autyzmem I zespołem Aspergera – stopień 2”
 • „Trening Umiejętności Społecznych jako forma terapii grupowej dzieci i młodzieży z trudnościami społecznymi”
 • „Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą”
 • „Makaton”, szkolenie podstawowe i zaawansowane
 • „Techniki wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem”
 • „Profil Psychoedukacyjny PEP-R jako podstawa konstruowania planu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami rozwoju”
 • „Jak efektywnie pracować dzieckiem z autyzmem w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania. Czyli terapia behawioralna w praktyce”

_________________

mgr Ewelina Turska – Psycholog dzieci i młodzieży

Jestem absolwentką studiów jednolitych magisterskich na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Psychologia, specjalność Wspieranie Rozwoju i Kształcenia. Pracuję jako psycholog w szkole podstawowej, gdzie codziennie mierzę się z nowymi wyzwaniami. W Asanie prowadzę Trening Umiejętności Społecznych oraz indywidualne konsultacje. Od samego początku studiów wiedziałam, że chcę pracować z dziećmi i młodzieżą. Uważam, że rozwój i kształcenie młodego człowieka to inwestycja w przyszłość, dlatego należy dbać o te aspekty jak najlepiej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach przedszkolnych, prywatnych placówkach pozaszkolnych oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Oprócz wspomagania rozwoju i terapii w kręgu moich zainteresowań zawodowych leży Integracja Sensoryczna, którą planuję w niedługim czasie ukończyć, by mieć szerszy ogląd na diagnozę i udzielanie wsparcia dzieciom. Wierzę, że spojrzenie na sytuację dziecka w kontekście jego środowiska pomaga szerzej dostrzec problem, a współpraca pomiędzy placówką, specjalistami i rodzicami jest najlepszą i najskuteczniejszą formą pomocy.
Doskonalenie zawodowe:
„Trening Umiejętności Społecznych”
„Warsztat rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów”
„Techniki radzenia sobie ze złością swoją i innych oraz agresją”
„Interwencja w przemocy rówieśniczej. Metoda Wspólnej Sprawy”
„Profilaktyka przemocy rówieśniczej – rola świadka”
„Wspieranie rozwoju psychoruchowego małego dziecka z elementami Terapii Ręki”
„Bajkoterapia”
„Terapia Ręki”
„ADHD – jak rozpoznać”
„Afazja – przyczyny, diagnoza, terapia”
„Jak mówić do dzieci i młodzieży z autyzmem, żeby nas słuchały”
„Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach kryzysowych?”
„Integracja sensoryczna – rola w życiu człowieka od poczęcia do starości”
„Jak motywować innych”
„Skala inteligencji Stanford Binet 5”
„Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym w klasie ogólnodostępnej”
„Jak wspierać dziecko, gdy nie radzi sobie z trudnymi emocjami”
„Jak radzi
sobie a agresją i trudnymi emocjami dziecka”.

Prywatnie uwielbiam podróżować i gotować. Jestem miłośniczką kryminałów i dobrych filmów.

_______________________

mgr Sylwia Nastaziak – mgr pedagogiki, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej

W ośrodku ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju prowadzę zajęcia metodą Integracji Sensorycznej od kwietnia 2017 r. Ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi z oddziałami integracyjnymi. Od 2006 roku prowadzę niepubliczny żłobek na warszawskim Gocławiu. Lubię pracę z dziećmi a możliwość wspierania ich rozwoju i obserwacja ich najdrobniejszych osiągnięć daje mi dużo radości i satysfakcji.

Szkolenia i kursy:

 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN kwiecień 2017
 • Wybiórczość pokarmowa – wykłady SWPS
 • Autyzm – szkolenie podstawowe, kwiecień 2017
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 m-cy
  z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, marzec 2017
 • Integracja Bilateralna – program dla nauczycieli, listopad 2016
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedyczna pediatryczna, czerwiec 2016
 • Zaburzenia SI – czym jest integracja sensoryczna, 2015
 • Autyzm i zespół aspergera szkolenie podstawowe, 2015

_______________________

mgr Magdalena Pajdosz – pedagog specjalny, logopeda, filolog polski, glottodydaktyk.

Jestem absolwentką studiów magisterskich na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (kierunek: Pedagogika specjalna, specjalizacja: Terapia pedagogiczna). Ponadto ukończyłam studia licencjackie – Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na Uniwersytecie Warszawskim oraz Logopedię ogólną i kliniczną na tejże uczelni.

W czasie studiów odbyłam liczne praktyki w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Obecnie jestem studentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Logopedia ogólna (studia magisterskie).

Ukończyłam następujące kursy i szkolenia:

 • „Terapia Ręki”

 • „Żałoba u dzieci i dorosłych” – pomoc w kryzysie utraty bliskiej osoby

 • „Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem”

 • „Jak zacząć – warsztat młodego logopedy”

 • „Jak badać dziecko z dyslalią? – diagnoza logopedyczna w praktyce”

 • V Ogólnopolska Konferencja Europejskiego Dnia Logopedy „W świat autyzmu”

 • I Studencka Konferencja Logopedyczna „Dysfagia – Przełknij to!

Brałam także udział w projekcie „Dobra praktyka kluczem do profesjonalizmu”, a także byłam prezesem Studenckiego Koła Naukowego Kierunek: Rozwój.

Od zawsze chciałam pracować z dziećmi. Z pasją staram się zdobywać wiedzę i umiejętności po to, aby lepiej je zrozumieć i móc im pomagać. Uważam, że człowiek uczy się przez całe życie, dlatego stawiam na nieustanny rozwój oraz poszerzanie własnych perspektyw i horyzontów. W czasie wolnym od pracy i nauki uwielbiam chodzić do teatru lub spędzać wieczór z książką. Lubię też spacery – wybieram często miejsca, które kryją w sobie interesującą historię ludzi z nimi związanych. To właśnie ludzie interesują mnie najbardziej – jednak od wielu lat ci najmłodsi. Dlatego to właśnie dzieci i praca z nimi stanowią moją największą pasję, która jest też moim wielkim powołaniem.

_________________________________

mgr Monika Puchalska – pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki

Pedagog

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – mgr nauk o rodzinie
 • Uniwersytet Warszawski – Edukacja dzieci w wieku 3-9 lat z Terapią Pedagogiczną

Terapeuta Integracji Sensorycznej

 • Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie, Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie)

Terapeuta Ręki

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI TUTOR – Certyfikat specjalisty Terapii Ręki

I i II stopnia.

Ukończone kursy i szkolenia:

METODA DOBREGO STARTU – część praktyczna”Centrum Wspomagania Rozwoju

Osobowości

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – Stopnia I

Bilateralna Integracja – program szkolny

Neuroprzekaźnikibiochemiczny obraz dziecka oraz ich wpływ na układy sensoryczne

_________________________________

mgr Aleksandra Przybyszewska – psycholog

Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistyczno- Społecznego SWPS w Warszawie. Ukończyłam psychologię kliniczną w języku angielskim – w tym języku pracuję na co dzień. Jestem osobą dwujęzyczną. Podczas studiów zdobywałam doświadczenie pracując w fundacjach i przedszkolach dla dzieci z Zespołem Aspergera i Autyzmu. Odbyłam staże na oddziale psychiatrycznym dla dzieci i praktyki w centrum psychoterapii . Wszystkie te miejsca nauczyły mnie bardzo dużo i wyznaczyły mi dalszą drogę. Po zakończeniu studiów pracuję jako psycholog szkolny w szkołach międzynarodowych, jak i przyjmuje w Centrum Asan.

W swojej codziennej pracy gabinetowej skupiam się na dzieciach i młodzieży Trzeciej Kultury, osób wielojęzycznych, osób innej narodowości mieszkających w Polsce. Wspieram ich w procesie dorastania i funkcjonowania na co dzień, jak i wspomagam w procesie adaptacji kulturowej.

Jestem tu również dla rodziców i rodzin, które powracają do kraju po wielu latach na emigracji. Prowadzę Trening Umiejętności Społecznych w j.angielskim.

W tym roku rozpoczęłam szkołę psychoterapii, skupiającą się na dzieciach i młodzieży.

Prywatnie – Dorastałam za granicą i sama jestem Dzieckiem Trzeciej Kultury. Największy wpływ miały na mnie lata przeżyte w Arabii Saudyjskiej.

Kocham jogę i naturę.

_________________________________

mgr Agata Sońta

Psycholog, terapeuta SI
Jestem absolwentką psychologii o specjalności kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie SWPS. Ukończyłam dwustopniowy kurs dający uprawnienia do diagnozy i terapii integracji sensorycznej w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej. Jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego.
Doświadczenie zawodowe zdobyłam w gabinetach integracji sensorycznej, a takźe szkole dla dzieci autystycznych.
Uważam, że kluczowe w pracy terapeuty jest indywidualne podejście do każdego dziecka i zrozumienie jego potrzeb, tak aby dobrać najskuteczniejsze metody pracy.
Wierzę, że człowiek uczy się całe życie, stale więc rozwijam swoje kompetencje.
Szkolenia:
 • Stosowana Analiza Zachowania (ABA( w praktyce). Jak pracować z dziećmi z autyzmem
 • Zaburzenia SI – czym jest integracja sensoryczna?
 • Bajkoterapia- zostań bajkoterapeutą
 • Praca terapeuty – cienia z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Zachowania niepożądane u dzieci
 • Diagnoza i terapia SI małego dziecka
 • Obserwacja Kliniczna SI w aspekcie fizjoterapeutycznym
W wolnym czasie lubię uczyć się języka hiszpańskiego, podróżować, a także spędzać czas z przyjaciółmi i ukochanym psem.

___________________________

Patrycja Sudoł – logopeda, audiolog

Jestem absolwentką studiów I stopnia na kierunku logopedia z audiologią na
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obecnie kontynuuję naukę na
tymże kierunku (studia II stopnia). W ramach studiów magisterskich wybrałam i realizuję dwie specjalności – logopedię kliniczną oraz surdologopedię.
Studia pozwoliły mi na odbycie licznych praktyk logopedycznych oraz
pedagogicznych zarówno w przedszkolach, jak i szkołach (również tych, z oddziałami
integracyjnymi). Dotychczas, w celu podniesienia swoich kwalifikacji, odbyłam
szkolenie z „Dyslalii” oraz „Opóźnionego rozwoju mowy”, lista ta w przyszłości na
pewno się wydłuży, ponieważ pragnę stale się rozwijać, kształcić i poszerzać swoje
umiejętności.
Praca z dziećmi oraz niesienie im pomocy jest dla mnie wielką pasją, czerpię z tego
dużo radości i satysfakcji. Zawsze staram się, aby zajęcia logopedyczne były dla
moich podopiecznych świetną zabawą i mile spędzonym czasem, a nie przykrym
obowiązkiem.
____________________________

Beata Szymańska-Kucharczyk

Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta ręki. Absolwentka Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika
specjalna ze specjalnością z logopedii.
Odbyła szkolenie z terapii ręki w ProCentrum, w którym zdobyłam certyfikat z
diagnozowania i prowadzenia terapii ręki.
Obecnie pracuje jako logopeda w Centrum Terapii mowy i dysleksji Ad Verbum,
gdzie zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną dzieci. Swoje doświadczenie
zdobywała na licznych praktykach w przedszkolach i szkole integracyjnej. W
swojej pracy daję dzieciom możliwość do pobudzania ich kreatywności, aby
zajęcia były dla nich ciekawym doświadczeniem.
___________________________

….


oraz Stażyści i Wolontariusze wspierający pracę Ośrodka ASAN

FacebookGoogle+PrintUdostępnij!