Nasz Zespół

Beata Bergel-Lewandowskanauczyciel edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener TUS, terapeuta integracji sensorycznej

Kwalifikacje:

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie o specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, uprawniające mnie do pracy na stanowisku terapeuty pedagogicznego z dziećmi od 2-10 lat. Obydwa kierunki kończyłam na Uniwersytecie Warszawskim. Brałam udział w szkoleniu pt. „Trening Umiejętności społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”, które potwierdza nabycie niezbędnych kompetencji do prowadzenia i projektowania zajęć w tym zakresie. Jestem absolwentką studiów podyplomowych na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z zakresu diagnozy i terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej. Ponadto uzyskałam certyfikat I stopnia oraz II stopnia „Diagnoza i terapia w obszarze zaburzeń Integracji Sensorycznej” wydany przez Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej. Aktywnie uczestniczę w licznych kursach uzupełniających i doskonalących kwalifikacje zawodowe.

Jestem osobą, która ogromną wagę przykłada do metod nauczania oraz zróżnicowanych środków dydaktycznych i terapeutycznych. Stawiam na nauczanie poprzez doświadczanie, działanie, projektowanie, a także zabawę. Moja praca jest dla mnie pasją, dlatego wkładam w nią całe swoje serce. Największą nagrodą za moją pracę są uśmiechy i radość dzieci.

 

____________________________

Natalia Wasilewska-Bachura – psycholog, pedagog specjalny, terapeuta dzieci i młodzieży

Motto mojej aktywności i działalności zawodowej:

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

(Janusz. Korczak)

Mam wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym. Ukończyłam magisterskie studia psychologiczne – specjalizacja Społeczna Psychologia Kliniczna i Psychologia Kliniczna w obszarze medycyny oraz magisterskie studia na kierunku pedagogika – specjalizacja Resocjalizacja Osób Nieprzystosowanych Społecznie.

Odbyłam szereg praktyk w placówkach oświatowych, interwencyjnych, leczniczych oraz zdrowia psychicznego na rzecz pacjenta, dziecka i jego rodziny (m.in. Ośrodek Wczesnej Interwencji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Warszawski Oddział Terenowy Krajowego Towarzystwa Autyzmu i wiele innych). Ukończyłam również studia podyplomowe, kursy
i szkolenia oraz aktywnie uczestniczę w naukowych konferencjach, warsztatach i grupach wsparcia dla psychologów i pedagogów. Uzyskałam m.in. certyfikaty:
trenera rozwoju poznawczego i emocjonalnego dzieci i młodzieży oraz trenera grupowego i praktyka treningu zastępowania agresji (AMITY ART). Posiadam uprawnienia z zakresu oligofrenopedagogiki oraz terapii pedagogicznej z elementami wczesnego wspomagania w rozwoju. Uczestniczyłam także w treningu interpersonalnym w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Jako psycholog obejmuję opieką i pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowanków funkcjonujących na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z całościowymi zaburzeniami w rozwoju. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającymi zastosowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
z Zespołem Downa oraz przejawiającymi zaburzenia psychiczne. Metody i formy pracy terapeutycznej staram się dostosować do indywidualnych predyspozycji i możliwości psychofizycznych, potrzeb, uwarunkowań oraz przejawianych trudności.
Dążę do przygotowania moich podopiecznych do samodzielnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.

W mojej pracy istotne znaczenie mają relacje z rodzicami oparte na zasadach pozytywnej motywacji, partnerstwa, jedności oddziaływań i systematycznej współpracy. Przenoszenie na teren domu rodzinnego oddziaływań rozpoczętych na zajęciach zapewnia ciągłość terapii, zwiększa jej efektywność i stanowi podstawowy warunek osiągania pozytywnych rezultatów w procesie terapeutyczno-wychowawczym.

Cechuje mnie cierpliwość i empatia dla moich podopiecznych, chęć przebywania z nimi i towarzyszenia im
w codziennych radościach i trudnościach. Dużym wyróżnieniem jest dla mnie przyznanie w 2019 roku: Nagrody
Starosty Piaseczyńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, za wzorowe wypełnianie funkcji psychologa uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz podziękowania za działania na rzecz rozwoju mediacji rówieśniczej
w konkursie im. Joanny Kubiak „Nauczyciel-Mediator”
.

W ASAN Centrum pracuję w obszarach:

– konsultacje psychologiczne z rodzicami/dziećmi;
– zajęcia indywidualne z psychologiem/w parze;
– zajęcia grupowe: treningi stymulujące rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci/młodzieży
– przygotowanie opinii;
– zajęcia rewalidacyjne, z zakresu terapii pedagogicznej

________________________

Izabela Szymańska – logopeda kliniczny

Jestem logopedą klinicznym, kontynuującym studia na Warszawskim Uniwersytecie
Medycznym.
Od zawsze czułam chęć niesienia pomocy, zwłaszcza związaną z dziećmi.
Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywałam dzięki wielogodzinnym praktykom w szkołach, przedszkolach, szpitalach i poradniach logopedycznych podczas studiów, a także dzięki pracy w żłobku oraz przedszkolu.
Logopedia to nie tylko moja praca, ale przede wszystkim pasja. Utrzymuję holistyczne
podejście do pacjenta, które warunkuje dogłębną diagnozę oraz trafną i skuteczną terapię.
Odbyte kursy i szkolenia:
 • „MFT 9-99 sTars – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99” ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel
 • Terapia ręki i stopy I i II stopnia
 • Diagnoza opóźnionego rozwoju mowy
 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
 • Badanie logopedyczne noworodków i niemowląt
 • Zajęcia logopedyczne jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce oświatowej
 • Rozwój mowy w 1 roku życia
 • „Poczytaj mi mamo” – pozytywne aspekty czytania.

_____________________

Ilona Pełka – terapeuta SI, pedagog specjalny

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe z integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.

Odbyłam liczne kursy i szkolenia poszerzające moją wiedzę i umiejętności, m. in.:

– Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,

– Kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej,

– Szkolenie „bazowe” z Mediacji w Polskim Centrum Mediacji,

– Szkolenie z „Terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży”,

– Kurs – Trening Umiejętności Społecznych,

– Szkolenie „Diagnoza Procesów Integracji Sensorycznej”.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego, w świetlicy szkolnej, prowadząc TUSy, terapię pedagogiczną, zajęcia indywidualne typu socjoterapeutycznego oraz pracując jako pedagog szkolny. Obecnie prowadzę zajęcia z integracji sensorycznej w jednej z ursynowskich szkół.

___________________________

Alicja Torbiczlogopeda ogólny i kliniczny, glottodydaktyk, pedagog

Jestem magistrem logopedii ogólnej i klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, glottodydaktykiem oraz pedagogiem. Podczas studiów uczestniczyłam w konferencjach naukowych, szkoleniach, aby stale poszerzać swoją wiedzę i wspierać swoich przyszłych podopiecznych w sposób jak najbardziej nowatorski oraz zgodny z obowiązującymi standardami. Miałam przyjemność odbyć kilkumiesięczny staż w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 5 na Pradze, pracować w szkole językowej Together oraz Linguae Mundi, gdzie prowadziłam kursy z języka polskiego jako obcego. Od 3 lat pracuję w jednym z warszawskich przedszkoli, gdzie systematycznie przeprowadzam badania przesiewowe, terapię logopedyczną, wspieram nauczycieli i rodziców.
Najważniejszym czynnikiem jest dla mnie stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania. Staram się kierować zawsze dobrem dziecka, aranżując mu przestrzeń do osiągnięcia sukcesu w jego własnym, indywidualnym tempie.
Ukończone kursy i szkolenia:

 • Diagnoza logopedyczna dzieci dwujęzycznych (dr Aneta Nott-Bower)
 • Dziecko dwujęzyczne – diagnoza i wsparcie w rozwoju (dr Joanna Kołak)
 • Diagnoza zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie (prof. dr hab. Jolanta Panasiuk)
 • Mutyzm wybiórczy u dzieci w wieku przedszkolnym (Aleksandra Rosińska)
 • Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia (dr Anna Żywot)
 • Kompleksowa diagnoza słuchu dziecka (dr n.med. Andrzej Senderski)
 • Logorytmika – ruch słuch słowo (Katarzyna Gromelska)
 • Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne (Aleksandra Kaczyńska)
 • Karty Oceny Słuchu Fonemowego – KOSF do diagnozy dzieci w wieku przedszkolnym (KOMLOGO)

____________________________

Wiktoria Pniewskalogopeda ogólny i kliniczny, terapeuta miofunkcjonalny

Jestem absolwentką studiów I stopnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna. Obecnie kontynuuję studia II stopnia.
Mam doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, z dziećmi z wadami wymowy oraz z zaburzeniami miofunkcjonalnymi.
Umiejętności zdobywałam i doskonaliłam podczas licznych praktyk na oddziałach: neurologicznych, otorynolaryngologicznych, placówkach oświatowych oraz jako wolontariusz/ stażysta w poradniach przyszpitalnych i gabinetach logopedycznych. W pracy terapeutycznej podstawą jest dla mnie dobro pacjenta oraz współpraca z rodzicami/ opiekunami.

Odbyte szkolenia: 

 • MFT 9-99 sTArs
  terapia miofunkcjonalna w wieku 9-99 lat ze specjalną terapią
  zaburzeń artykulacyjnych głosek s/sz wg A. Kittel
 • Cykl szkoleń dot. narządu słuchu i funkcji słuchowych 
 • Cykl szkoleń dot. dyslalii (diagnoza, terapia)
 • Cykl szkoleń dot. opóźnionego rozwoju mowy (diagnoza i terapia)
 • Cykl szkoleń z zakresu pracy z dzieckiem z ASD (zachowania trudne, sensoryczne wsparcie, rozwój komunikacji, motywacja wewnętrzna dziecka, myślenie obrazami) 

_________________

Aleksandra Skrok – terapeuta  dzieci i młodzieży, psycholog

Ukończyłam studia psychologiczne, specjalność wspieranie rozwoju i kształcenia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie pozwoliły mi na realizacje mojej największej pasji, jaką jest praca z dziećmi. W trakcie studiów brałam udział w praktykach psychologicznych w prywatnych placówkach przedszkolnych i ośrodkach wspierających rozwój.

Od początku moja kariera zawodowa opierała się na pracy z dziećmi. Dzięki pracy w żłobkach i przedszkolach mogłam obserwować i uczestniczyć w rozwoju dziecka na różnych etapach jego życia. Swoją współpracę z Centrum Wspomagania Rozwoju ASAN rozpoczęłam w 2019 roku. Jako stażystka zdobyłam wiedzę i doświadczenie z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z osobami, u których występują problemy związane z niską samooceną. ASAN jest miejscem, w którym cały czas się rozwijam i podnoszę swoje kwalifikację. Aktualnie pracuję przede wszystkim z młodzieżą, u której pojawiają się różne trudności: niskie poczucie własnej wartości, bark motywacji do nauki oraz trudne emocje. Prowadzę również zajęcia indywidualne opierające się głównie na psychoedukacji dzieci i młodzieży. Uważam, że budowanie zaufania, ciepło i otwartość to klucz do sukcesu w pracy z drugim człowiekiem. Podchodzenie indywidualne do każdego dziecka, branie pod uwagę jego potrzeb i uwarunkowań środowiskowych jest dla mnie niezwykle ważne. Podczas prowadzenia zajęć staram się, aby poprzez zabawę i kreatywne ćwiczenia uczyć dzieci i młodzież bardziej wnikliwego poznawania siebie, rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych i ich podłoża.

Uczestniczyłam w szkoleniach:

– Wprowadzenie do wiedzy o autyzmie

– Teoria umysłu

– Zespół Aspergera- jak pracować z dzieckiem

_________________

Agnieszka Grom – diagnosta i terapeuta pedagogiczny, nauczycielka wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Jestem absolwentką studiów I stopnia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą oraz studiów II stopnia na kierunku diagnoza i terapia pedagogiczna. Na co dzień pracuję jako nauczycielka wychowania przedszkolnego w przedszkolu integracyjnym, w grupie zróżnicowanej wiekowo. Swoje doświadczenie zdobywałam także podczas licznych praktyk odbytych w czasie studiów oraz jako korepetytorka i niania.
W celu podniesienia swoich kompetencji odbyłam szkolenia z zakresu wspomagania dziecka z autyzmem w codziennym funkcjonowaniu, bajkoterapii,muzykoterapii, technik behawioralnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej , radzenia ze stresem, przemocy i agresji w szkole, kodowania oraz z zakresu psychodietetyki i współpracy z rodzicami.
Aktualnie jestem  w trakcie kolejnych szkoleń m.in. z zakresu treningu uważności oraz  wspomagania  rozwoju psychomotorycznego małych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Praca z dziećmi to dla mnie zarówno wielkie wyzwanie jak i duża satysfakcja.
Staram się, aby dzieci z którymi mam przyjemność pracować mogły poczuć się swobodnie, co przełoży się na rezultaty wspólnych działań.
__________________

Bwata Pilch – terapeuta  pedagogiczny

Od zawsze fascynowało mnie poszukiwanie sposobów na rozwijanie możliwości innych. Pewnie dlatego jak dotąd tak wiele czasu poświęcałam dzieciom. Od zawsze były one ważną częścią mojego życia, a także od kiedy pamiętam aktywnie uczestniczę w ich życiu. Praca z dzieckiem nigdy nie była dla mnie czymś irytującym czy uciążliwym, wręcz przeciwnie, odczuwam z faktu wykonywania tego zawodu masę satysfakcji.
Z tego też względu ukończyłam kierunek Pedagogiki specjalnej ze specjalnością Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną. Natomiast na studia magisterskie wybrałam się na kierunek Pedagogiki specjalnej ze specjalnością Surdopedagogika z terapią pedagogiczną.
Przez ostatnie dwa lata pracowałam w Społecznym Przedszkolu Integracyjnym Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA oraz udzielałam prywatnie korepetycji z zakresu nauczania początkowego.
Podczas zajęć jestem partnerem dziecka. Podczas poszczególnych zadań i zabaw szczególną uwagę zwracam na samodzielność dziecka. Co więcej, posiadany przeze mnie spory zasób własnych materiałów zapewnia wysoką atrakcyjność przeprowadzanych przeze mnie zajęć. Na prośbę rodzica przygotowuje zestaw ćwiczeń do dodatkowej pracy z dzieckiem poza zajęciami.
Dodatkowe doświadczenie, które pozwala mi jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę uzyskałam biorąc udział w:

 • Szkolenie „Asystent/cień ucznia z autyzmem i zespołem Aspergera”
 • Szkolenie MAKATON Program Rozwoju Komunikacji PRKM Poziom I, II i III
 • Kurs Szkolenie Trening Umiejętności Społecznych
 • Kurs Szkolenie Terapia ręki I i II stopnia
 • Kurs „Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem systemu NUMICON”
 • Szkolenie „Kodujące brzdące ćwiczenia i zabawy przygotowujące do nauki programowania”
 • Kurs ”Jak uczyć dzieci na odległość? Nauczanie zdalne w przedszkolu i klasach 1-3”

oraz uczęszczając na różnego rodzaju wolontariaty, w tym:

 • Wolontariuszka w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdańsku
 • Wolontariuszka w Przedszkolu nr 72 w Gdańsku
 • Praktykantka i wolontariuszka w Przedszkolu nr 77 dla dzieci z porażeniem mózgowym w Gdańsku
 • Praktykantka w Specjalnej szkole podstawowej nr 5 w Sopocie
 • Wolontariuszka w Zakładzie hipoterapii w Sopocie na hipodromie

_________________

Justyna Iwańska – psycholog, terapeuta dzieci i młodzieży

Jestem absolwentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunku „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
Doświadczenie w pracy z zakresu pomocy psychologicznej oraz terapeutycznej zdobywałam w Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszeniu Terapeutów, Centrum Wspomagania Rozwoju Asan oraz w
Interdyscyplinarnym Centrum Stosowanych Badań Poznawczych (ICACS).
Obecnie na co dzień pracuję w szkole specjalnej z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem. Dodatkowo prowadzę indywidualne zajęcia terapeutyczne z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz Trening Umiejętności Społecznych.
Ukończyłam następujące Szkolenia:
 • „Trener Tus – stopień 1”
 • „Trener TUS osób z autyzmem I zespołem Aspergera – stopień 2”
 • „Trening Umiejętności Społecznych jako forma terapii grupowej dzieci i młodzieży z trudnościami społecznymi”
 • „Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą”
 • „Makaton”, szkolenie podstawowe i zaawansowane
 • „Techniki wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem”
 • „Profil Psychoedukacyjny PEP-R jako podstawa konstruowania planu terapeutycznego dla dzieci z zaburzeniami rozwoju”
 • „Jak efektywnie pracować dzieckiem z autyzmem w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania. Czyli terapia behawioralna w praktyce”
 • „Szkolenie uzupełniające. Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczo-behawioralnym”
 • „Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego, Wydanie 3, Wersja polska (PEP-3-PL) w diagnozie funkcjonalnej dzieci ze spektrum autyzmu”.

_________________

Dorota Papierska pedagog zdolności, terapeuta TUS, terapeuta ręki i grafomotoryki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta dzieci

Ukończyłam pedagogikę na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Posiadam wykształcenie z edukacji wczesnoszkolnej i korekcyjnej, pedagogiki szkolnej i pedagogiki zdolności. Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przez cały czas rozwijam swoje kompetencje i zainteresowania biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i webinariach np.:

– Terapia ręki I i II stopień

– Trener Grafomotoryki

– Trening Umiejętności Społecznych

– Trening Kontroli Złości

– Trener Funkcji Poznawczych

– Program Przyjaciele Zippiego

W pracy z młodymi ludźmi bardzo ważne są dwa podejścia, indywidualne oraz holistyczne. Podejście indywidualne pozwala pomóc dziecku w zmniejszeniu jego trudności edukacyjnych bądź rozwijaniu pasji, zdolności i myślenia dywergencyjnego. Drugie podejście, holistyczne jest równie ważne w życiu młodego człowieka. Już od najmłodszych lat uczymy dzieci współpracy, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jednak nie zawsze dziecko jest w stanie samodzielnie poradzić sobie ze swoimi emocjami,  wyrazić siebie, przekazać swoje potrzeby. Czasami coś je wystraszy, zniechęci lub zwyczajnie jest nieśmiałe. Dlatego, dzięki wsparciu pedagogów, możemy kształcić wśród dzieci samodzielność myślenia, radzenia sobie z emocjami i odczytywania ich, wyrażenia siebie i swoich potrzeb. W skrócie, wspomagamy dziecko w prawidłowym rozwoju umiejętności społecznych, jak i edukacyjnych.

Praca z dzieckiem sprawia mi wiele radości. Lubię to robić, zwłaszcza, gdy ja, dziecko oraz rodzice widzą rezultat ciężkiej pracy. Uśmiech zadowolonego dziecka z efektów swojej pracy jest bezcenny.

_________________

Sylwia Nastaziak – mgr pedagogiki, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej

W ośrodku ASAN Centrum Wspomagania Rozwoju prowadzę zajęcia metodą Integracji Sensorycznej od kwietnia 2017 r. Ukończyłam studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi z oddziałami integracyjnymi. Od 2006 roku prowadzę niepubliczny żłobek na warszawskim Gocławiu. Lubię pracę z dziećmi a możliwość wspierania ich rozwoju i obserwacja ich najdrobniejszych osiągnięć daje mi dużo radości i satysfakcji.

Szkolenia i kursy:

 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN kwiecień 2017
 • Wybiórczość pokarmowa – wykłady SWPS
 • Autyzm – szkolenie podstawowe, kwiecień 2017
 • Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 m-cy
  z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, marzec 2017
 • Integracja Bilateralna – program dla nauczycieli, listopad 2016
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedyczna pediatryczna, czerwiec 2016
 • Zaburzenia SI – czym jest integracja sensoryczna, 2015
 • Autyzm i zespół aspergera szkolenie podstawowe, 2015

________________________________

Monika Puchalska – pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki Pedagog

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – mgr nauk o rodzinie
 • Uniwersytet Warszawski – Edukacja dzieci w wieku 3-9 lat z Terapią Pedagogiczną

Terapeuta Integracji Sensorycznej

 • Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie, Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie)

Terapeuta Ręki

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI TUTOR – Certyfikat specjalisty Terapii Ręki

I i II stopnia.

Ukończone kursy i szkolenia:

METODA DOBREGO STARTU – część praktyczna”Centrum Wspomagania Rozwoju

Osobowości

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – Stopnia I

Bilateralna Integracja – program szkolny

Neuroprzekaźnikibiochemiczny obraz dziecka oraz ich wpływ na układy sensoryczne. 

 ___________________________
Renata Rossa – pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki
____________________________

Aneta Wolak – Pedagog, Terapeuta Integracji Sensorycznej
Informacje wkrótce
___________________________

….


oraz Stażyści i Wolontariusze wspierający pracę Ośrodka ASAN

FacebookGoogle+PrintUdostępnij!